ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път. 

Това може да стане:

 • със съдействие на II ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Монтана, в рамките на работния ден.;
 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием (https://infopriem.mon.bg) и индивидуален код за достъп.

За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

График на дейностите по приема:

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в държавния план- приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.

08-10.07.2024 година

2.

Обявяване на първи етап на класиране

до 12.07.2024 година включително

3.

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15- 17.07.2024 година

4.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

до 19.07.2024 година включително

5.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22- 24.07.2024 година 

6.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25.07.2024 година

7.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

26 и 29.07.2024 година 

8.

Обявяване на резултатите от третия етап на класиране

до 30.07.2024 година 

9.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31.07 и 01.08.2024 година 

10.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до 02.08.2024 година включително

11.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

05 и 06.08.2024 година

12.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07.08.2024 година включително

13.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

до 08-09.08.2024 година 

14.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12.08.2024 година включително

15.

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

определя се от директора, до 11.09.2024 година

16.

Утвърждаване на реализирания държавен план- прием

до 14.09.2024 година включително

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:

 • УСПЕШНО ДА СА ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕТО
 • НЕ СА ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 17 ГОДИНИ, НАВЪРШВАНИ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ

2.УЧЕНИЦИТЕ ПОДАВАТ В РУО – МОНТАНА, СТАЯ 702 ОТ 03.05.2024 Г. ДО 21.05.2024 Г., СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ С ПОДРЕДЕНИ ЖЕЛАНИЯ
 • ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

ЗА УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 • ПРОТОКОЛ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ С ПРИЛОЖЕНИ ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА, МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕПИКРИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ, ДОКУМЕНТИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНЕТО ИЛИ РЕШЕНИЕ НА РАЙОННА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ

ПРОФИЛИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИИ, ДА НЕ СА ПРОТИВОПОКАЗНИ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ!

ЗА УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 2 НА НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА НАСТАНЯВАНЕТО В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ИЛИ
 • НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ДОГОВОР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЧЕНИКА В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО СЪГЛАСНО ЧЛ. 27, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ГРАФИК

за работа на лекарските консултативни комисиите в медицинските центрове за издаване на медицински протоколи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

2024 година

 

 • ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СИМП "ДЕТСТВО" ООД,

ул. Цар Борис ІІІ, № 11, кабинет 215:

Приема на документи се извършва всеки работен ден от 08,00 до 15,00 часа

Разглеждането на документи ще се извършва в понеделник, вторник и сряда от 16,00 до 17,00 часа и в четвъртък и петък от 15,00 до 16,00 часа

           

 • МЦ „Хипократ“ ООД, гр. Лом,

Ул. Петър Берковски, № 3

Приема на документи и преглед на пациенти ще се извършва всеки работен ден.

Дати за заседание на комисията: 29 и 30 април 2024 г.

 

 • МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  1 БЕРКОВИЦА ЕООД, гр. Берковица,

ул. Александровска № 65:

26 април и 09 май 2024 г. от 09.00 до 11.00 часа

 

            Желаещите трябва да носят направление от личните си лекари, лични амбулаторни картони, епикризи за съответното заболяване, експертни решения от ТЕЛК и други документи от консултативни прегледи от специалист.

Лица с нередовни документи няма да бъдат преглеждани.

Г Р А Ф И К

на дейностите Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VІІІ клас в неспециализираните училища по утвърден държавен план-прием за учебната 2024/2025 година

Дейност

Период на изпълнение

1.

Изготвяне и изпращане на писма до МЦ относно определяне на график за дейността на ЛКК. Консултация за организацията на съвместната дейност на МЦ и РУО

04.04-30.04.2024 г.

2.

Изготвяне на график за работата на ЛКК по райони, обява и писмо до училищата със VII клас

15.04-30.04.2024 г.

3.

Информиране и консултиране на ученици, родители, граждани във връзка с условията за насочване на ученици

април – юни 2024 г.

4.

Прием на документи

Всеки работен ден от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г.

5.

Приемане от началника на РУО – Монтана мотивираното становище на директора на РЦПППО – Монтана за учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО

до 07 юни 2024 г.

6.

Заседание за разглеждане на внесените документи

до 12.06.2024 г.

7.

Изготвяне на протокол за подреждане и насочване

до 14.06.2024 г.

8.

Изготвяне на препис - извлечение от протоколите и изпращането им на директорите на училища

до 14.06.2024 г.

9.

Уведомява насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, че до 04 юли 2024 г. до 17,00 часа следва да се запишат в училището, в което са насочени

до 26.06.2024 г.

10.

Пренасочва ученици към други училища, в случаите, когато учениците са записани в паралелка, за която няма да се извършва държавен прием.

При необходимост

 

Работно време: от 9.00 до 17.30 часа

Място на работа: РУО – Монтана, пл. Жеравица № 1, ет. VII

 

Изготвил: инж. Нина Кирилова,

ст. експерт по ПОО в РУО -  Монтана

Председател на комисията за насочване на ученици

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И В ПАРАЛЕЛКИ С ПРОФИЛ В ГИМНАЗИИ ИЛИ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА

ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

Заповед за план-прием 2024-2025